Program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024

wniosek o wydanie opinii o uczniu

poniżej druk wniosku

Program wychowawczo-profilaktyczny 2022/2023

Zarządzenie nr 1/2024

w sprawie szczegółowego wykazu materiałów niezbędnych do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie

Zarządzenie nr 2/2024

w sprawie wysokości ryczałtu za pracę zdalną w 2024 roku dla wszystkich stanowisk objętych możliwością pracy zdalnej

Zarządzenie nr 3/2024

zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie

Zarządzenie nr 10/2023

w sprawie powierzenia funkcji wicedyrektora w Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie

Zarządzenie nr 11/2023

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników niepedagogicznych w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

Zarządzenie nr 12/2023

w sprawie wprowadzenia Regulaminu akcji charytatywnej "Szafa pierwszej pomocy" oraz wyznaczenia jej koordynatora

Zarządzenie nr 7/2023

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie

Zarządzenie nr 8/2023

w sprawie ustalenia czasu trwania zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie

Zarządzenie nr 9/2023

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z języka polskiego

Zarządzenie nr 4/2023

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w trybie zdalnym

Zarządzenie nr 5/2023

w sprawie wysokości ryczałtu za pracę zdalną w 2023 roku dla wszystkich stanowisk objętych możliwością pracy zdalnej

Zarządenie nr 6/2023

w sprawie systemu kontroli zarządczej w Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie

Zarządzenie nr 1/2023

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w ZSSwUKZ

Zarządzenie nr 2/2023

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych ZSSwUKZ

Zarządzenie nr 3/2023

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy ZSSwUKZ

Zarządzenie nr 11/2022

w sprawie powierzenia funkcji wicedyrektora w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 12/2022

w sprawie dopuszczenia do użytku programów nauczania w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie nr 13/2022

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 8/2022

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 9/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 10/2022

w sprawie ustalenia czasu trwania zajęć edukacyjnych w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie nr 5/2022

w sprawie "polityki przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym"

Zarządzenie nr 6/2022

w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięć ujętych w modułach zadaniowych po wprowadzeniu stopnia alarmowego BRAVO

Zarządzenie nr 7/2022

w sprawie Regulaminu organizacyjnego  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 2/2022

w sprawie organizacji kształcenia, pracy i specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w okresie od 27 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 3/2022

w sprawie organizacji kształcenia, pracy i specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w okresie od 14 lutego 2022 r. do 18 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 4/2022

w sprawie procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia, zawierających wykaz zadań do wykonania

Zarządzenie nr 21/2021

w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli wewnętrznej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych

Zarządzenie nr 22/2021

w sprawie wprowadzeniu Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy

Zarządzenie nr 1/2022

w sprawie organizacji kształcenia, pracy i specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych uczniów określonych oddziałów i zespołów międzyoddziałowych  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 18/2021

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników niepedagogicznych w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 19/2021

w sprawie organizacji kształcenia, pracy i specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych uczniów określonych oddziałów i zespołów międzyoddziałowych  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 20/2021

w sprawie organizacji kształcenia, pracy i specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 15/2021

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 16/2021

w sprawie wprowadzenia w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. Regulaminu organizacji krajoznawstwa i turystyki

Zarządzenie nr 17/2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 13/2021

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 14/2021

w sprawie ustalenia czasu trwania zajęć edukacyjnych w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w roku szkolnym 2021/2022

Regulamin pełnienia dyżurów

podczas przerw międzylekcyjnych

Zarządzenie nr 11/2021

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Procedury bezpieczeństwa

obowiązujące w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 12/2021

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 8/2021

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 9/2021

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 10/2021

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników niepedagogicznych w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. - tj. w innym dniu niż niedziela

Zarządzenie nr 5/2021

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 6/2021

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 7/2021

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 2/2021

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 3/2021

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 4/2021

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 13/2020

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników niepedagogicznych w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. - tj. w innym dniu niż niedziela

Zarządzenie nr 14/2020

w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli wewnętrznej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych

Zarządzenie nr 1/2021

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 10/2020

w sprawie Regulaminu organizacyjnego  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 11/2020

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 12/2020

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 8/2020

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 8-1/2020

w sprawie wprowadzenia aneksu do Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 9/2020

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 5/2020

w sprawie wprowadzenia procedury organizacji zajęć lekcyjnych oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 6/2020

w sprawie wprowadzenia procedury organizacji pracy w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 7/2020

w sprawie ustalenia czasu trwania zajęć edukacyjnych w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 2/2020

zmieniające Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.  

Zarządzenie nr 3/2020

w sprawie ustalenia zasad organizacji konsultacji dla klasy VIII oraz korzystania z biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 4/2020

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 13/2019

w sprawie Regulaminu organizacyjnego  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 14/2019

w sprawie Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 1/2020

w sprawie określenia zasad dokonywania zakupów i zamówień przez pracowników  Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 10/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 11/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 12/2019

w sprawie systemu kontroli zarządczej w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 7/2019

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 8/2019

w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 9/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w  Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 4/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 5/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę...

Zarządzenie nr 6/2019

w sprawie ustalenia czasu trwania zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 1/2019

w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli wewnętrznej zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych

Zarządzenie nr 2/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Zarządzenie nr 3/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A.

Statut Zespołu

Wrzesień 2022

Statut Szkoły Podstawowej

Wrzesień 2022

Statut Liceum Ogólnokształcącego

Wrzesień 2022

Statut Zespołu

Maj 2022

Statut Szkoły Podstawowej

Maj 2022

Statut Liceum Ogólnokształcącego

Maj 2022

Program wychowawczo-profilaktyczny

wraz z diagnozą czynników ryzyka oraz czynników chroniących

System kontroli zarządczej

zawierający: organizację kontroli zarządczej, zasady etyki, strukturę odpowiedzialności, podział ról, cele, funkcje i zadania kontroli zarządczej, standardy kontroli zarządczej, proces zarządzania ryzykiem

Nowelizacja Statutu

Nowelizacja z dnia 24/09/2019

Nowelizacja Statutu

Nowelizacja z dnia 17/01/2020

Nowelizacja Statutu

Nowelizacja z dnia 12/10/2020