Jak funkcjonuje szkoła w szpitalu?

  • Szkoła w szpitalu posiada w swojej nazwie określenie "specjalna", ponieważ działa według innego systemu organizacyjnego. Wszystkie działania szkoły podporządkowane są funkcji terapeutycznej, równoległej z procesem leczenia.
  • Nasza szkoła nie prowadzi rekrutacji, zapewniamy możliwość zachowania ciągłości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży podczas pobytu w Szpitalu Rehabilitacji Uzdrowiska Konstancin Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie oraz w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Piasecznie.
Jednocześnie uczniowie pozostają na listach w swoich szkołach macierzystych.
  • Obejmujemy nauką i opieką wszystkie dzieci i młodzież na poziomie klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz klas I - IV liceum ogólnokształcącego.
  • Lekcje w naszej szkole odbywają się od poniedziałku do piątku zgodnie z planem lekcji w przeznaczonych do tego salach lekcyjnych.
  • Prowadzone zajęcia mają charakter zindywidualizowany – dostosowujemy tempo pracy do możliwości, samopoczucia i poziomu wiedzy dziecka.
  • Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje do nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Tak jak w każdej szkole nasi uczniowie otrzymują oceny swojej pracy, które po zakończeniu leczenia zostają przekazane wraz z informacją o frekwencji i zachowaniu, do szkoły macierzystej. Istnieje również możliwość dokonywania klasyfikacji semestralnej lub rocznej ucznia w przypadku długiego pobytu w szpitalu oraz przystąpienia do egzaminów zewnętrznych. Odbywa się to w uzgodnieniu ze szkołą danego ucznia. W przypadku pobytu dziennego uczniowie przystępują do egzaminów w swoich szkołach macierzystych.

W celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ucznia rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia (dostępne poniżej), przedłożenia kopii opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli została/zostało wydane) oraz przedstawienia do wglądu ostatniego świadectwa promocyjnego. Dokumenty te można przesłać drogą elektroniczną (bezpieczny plik pdf. lub za pomocą e-PUAP).
Potrzebne dokumenty
  • oświadczenie
  • ostatnie świadectwo
  • opinia/orzeczenie

FORMULARZ - wszystkie oddziały

Formularz do wypełnienia